Bezpečnostní pokyny

Sojóvé svíčky Andee Candles jsou určeny pro dospělé svéprávné osoby. Andee Candles nenese zodpovědnost za zneužití produktů a všechny produkty jsou používány na vlastní nebezpečí.
 Dodržujte bezpečnostní doporučení uvedené na obalu svíčky značky Andee Candles a zde na webové stránce. Pokud dojde k odlepení bezpečnostní etikety ze svíčky, vždy pozorně čtěte tyto bezpečnostní pokyny.

Norma ČSN EN 15494 určuje bezpečnostní značení svíček určených k hoření v místnostech.

Hořící svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru.

Hořící svíčku umístěte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Mezi hořícími svíčkami vždy ponechte vzdálenost odpovídající nejméně pětinásobku průměru svíčky.

Hořící svíčku nenechávejte na, nebo v blízkosti předmětů,které se mohou snadno vznítit.

Neumísťujte svíčky blízko zdroje tepla.

Neumísťujte svíčky do průvanu.

Umísťujte svíčky ve vzpřímené poloze.

Vždy používejte svícen.

Nehaste tekutinami.

V roztaveném vosku nenechávejte zápalky, ani jiné úlomky.Mohlo by tak dojít k rozšíření ohně.

Nesahejte a nepohybujte svíčkou během hoření.

Sklenice je horká - možnost popálení. 

Svíčky ani jejich části nekonzumujte.